• Hotline
  • Hoàng Trí Dũng
  • +84 906 359 961
  • info@implanthcm.com
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
BÀI VIẾT CHUYÊN MÔN
Các bài chuyên môn khác
ĐĂNG KÝ DỊCH BÀI
  • Computer-guided implant planning using a preexisting removable partial dental prosthesis Abstract
  • Accuracy of torque-limiting devices: A comparative evaluation Abstract
  • Marginal bone loss around dental implants with and without microthreads in the neck: A systematic review and meta-analysis Abstract Đăng ký dịch
  • Percutaneous implant retention of a nasal prosthesis Abstract Đăng ký dịch
  • Clinical guidelines and procedures for provision of mandibular overdentures on 4 mini-dental implant Abstract
Tất cả các bài cần dịch
CÔNG TY TỰ GIỚI THIỆU
ANEW - Implant đường kính nhỏ mới

Implants đường kính nhỏ kết hợp với vít lưu giữ phục hình Implant độc nhất kết hợp với vít lưu giữ phục hình dùng cho sóng hàm hẹp và khoảng phục hình giới hạn. Xem tiếp