• Hotline
  • Hoàng Trí Dũng
  • +84 906 359 961
  • info@implanthcm.com
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
BÀI VIẾT CHUYÊN MÔN
Các bài chuyên môn khác
ĐĂNG KÝ DỊCH BÀI
  • Phosphorylated pullulan coating enhances Titanium implant osseointegration in a pig model Abstract Đăng ký dịch
  • Use of biologic agents to promote bone formation in implant dentistry: A critical assessment of systematic reviews Abstract Đăng ký dịch
  • Subperiosteal minimally invasive aesthetic ridge augmentation technique (SMART): a new standard for bone reconstruction of the jaws Abstract
  • Modern implant dentistry based on osseointegration: 50 years of progress, current trends and open questions Abstract
  • Microbial Characteristics of PeriImplantitis: A Case-Control Study Abstract
Tất cả các bài cần dịch
CÔNG TY TỰ GIỚI THIỆU
ANEW - Implant đường kính nhỏ mới

Implants đường kính nhỏ kết hợp với vít lưu giữ phục hình Implant độc nhất kết hợp với vít lưu giữ phục hình dùng cho sóng hàm hẹp và khoảng phục hình giới hạn. Xem tiếp