• Hotline
  • Nguyễn Đồng Chương
  • 097.972.5810
  • thuky@implanthcm.com
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
BÀI VIẾT CHUYÊN MÔN
Các bài chuyên môn khác
ĐĂNG KÝ DỊCH BÀI
  • Facially generated and additively manufactured baseplate and occlusion rim for treatment planning a complete-arch rehabilitation: A dental technique Abstract Đăng ký dịch
  • Passively fitting implant-supported complete-arch interim restoration Abstract Đăng ký dịch
  • Measuring anterior loop length of the inferior alveolar nerve to estimate safe zone in implant planning-A CBCT study in a Malaysian population Abstract Đăng ký dịch
  • Rehabilitaiotn of edentulous jaws with zirconia complete arch fixed implant supported prostheses-An up to 4 year retrospective clinical study Abstract Đăng ký dịch
  • Virtually guided alveolar ridge reduction combined with computer aided implant placement for a bimaxillary implant supported rehabilitation Abstract
Tất cả các bài cần dịch
CÔNG TY TỰ GIỚI THIỆU
Hội nghị “Kỹ thuật đương đại nhằm chủ động điều trị & giúp đơn giản hóa trong phục hồi thể tích xương, đặc biệt tạo thẩm mỹ phục hình trên implant” vào các ngày 8 - 9/12/2017

NIDP Biotech Dental Vietnam tổ chức chương trình đào tạo liên tục lần thứ 11 vào ngày 8 - 9/12/2017 tại Khách sạn New World với Chủ đề “Kỹ thuật đương đại nhằm chủ động điều trị & giúp đơn giản hóa trong phục hồi thể tích xương, đặc biệt tạo thẩm mỹ phục hình trên implant”. Xem tiếp

ANEW - Implant đường kính nhỏ mới

Implants đường kính nhỏ kết hợp với vít lưu giữ phục hình Implant độc nhất kết hợp với vít lưu giữ phục hình dùng cho sóng hàm hẹp và khoảng phục hình giới hạn. Xem tiếp