• Hotline
  • Hoàng Trí Dũng
  • +84 906 359 961
  • info@implanthcm.com
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
BÀI VIẾT CHUYÊN MÔN
Các bài chuyên môn khác
ĐĂNG KÝ DỊCH BÀI
  • Subperiosteal minimally invasive aesthetic ridge augmentation technique (SMART): a new standard for bone reconstruction of the jaws Abstract
  • Modern implant dentistry based on osseointegration: 50 years of progress, current trends and open questions Abstract
  • Microbial Characteristics of PeriImplantitis: A Case-Control Study Abstract Đăng ký dịch
  • Correction of Buccal Dehiscence During Immediate Implant Placement Using the Flapless Technique: A Tomographic Evaluation Abstract Đăng ký dịch
  • Retentive strength of implant-supported CAD-CAM lithium disilicate crowns on zirconia custom abutments using 6 different cements Abstract Đăng ký dịch
Tất cả các bài cần dịch
CÔNG TY TỰ GIỚI THIỆU
ANEW - Implant đường kính nhỏ mới

Implants đường kính nhỏ kết hợp với vít lưu giữ phục hình Implant độc nhất kết hợp với vít lưu giữ phục hình dùng cho sóng hàm hẹp và khoảng phục hình giới hạn. Xem tiếp